Zpět

KamiNetvstupní strana

 
Čeština
Začátečníci:
  . Pravopis
    .. Popis testů +
    .. Délky
    .. Spodoba
    .. Psaní ú – ů
    .. Měkké – tvrdé
    .. di, ti, ni; dě, tě, ně; ď, ť, ň
    .. u, n, m
    .. Samohlásky
  . Čtení – vyhledávání písmen ve slovech
Pravopis:
Popis testů
Pravidla (vše s ):
  . Vyjmenovaná slova
  . Koncovky podstatných jmen
  . Koncovky přídavných jmen
  . Shoda podmětu s přísudkem
  . Předpony a předložky s, z
  . Velká písmena v názvech
  . Velká písmena v názvech, upřesnění
  . Skupiny hlásek bě – pě – vě
  . Skupiny hlásek mě/mně
  . Zájmeno já
Testy (vše s ):
  . Vyjmenovaná slova po B
  . Vyjmenovaná slova po L
  . Vyjmenovaná slova po M
  . Vyjmenovaná slova po P
  . Vyjmenovaná slova po S
  . Vyjmenovaná slova po V
  . Vyjmenovaná slova po Z
  . Vyjmenovaná slova, souhrn
  . Koncovky podstatných jmen, rod mužský
  . Koncovky podstatných jmen, rod ženský
  . Koncovky podstatných jmen, rod střední
  . Koncovky podstatných jmen, souhrn
  . Koncovky přídavných jmen tvrdých
  . Koncovky přídavných jmen měkkých
  . Koncovky přídavných jmen přivlastňovacích
  . Koncovky přídavných jmen, souhrn
  . Shoda podmětu s přísudkem
  . Shoda podmětu s přísudkem, souhrn
  . Předložky s, z
  . Předpony s, z
  . Předložky a předpony, souhrn
  . Psaní velkých písmen
  . Skupiny hlásek bě – pě – vě
  . Skupiny hlásek mě/mně
  . Zájmeno já: mě/mně
Mluvnice:
  . Slovní druhy: Slovní druhy – testy + tahák
    .. Slovní druhyvýklad +
  . Podstatná jména: Pád; Rod; Číslo; Vzor; Druh; Cizí podstatná jména – testy + tahák
    .. Podstatná jménavýklad +
  . Přídavná jména: Pád; Druh; Číslo; Rod; Vzor – testy + tahák
    .. Přídavná jménavýklad +
  . Zájmena: Pád; Druh; Vzor – testy + tahák
    .. Zájmenavýklad +
  . Číslovky: Pád; Druh; Vzor; Vyhledávání číslovek v textu – testy + tahák
    .. Číslovkyvýklad +
  . Skloňování – souhrný tahák: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky
  . Slovesa: Sloveso být: Osoba; Číslo; Čas, Ostatní slovesa: Osoba; Číslo; Čas; Způsob; Rod; Vid; Třída; Vzor – testy + tahák
    .. Slovesavýklad +
  . Stupňování: Přídavná jména; Příslovce – testy + tahák
    .. Stupňovánívýklad +
Skladba:
  . Věta jednoduchá: Podmět; Přísudek; Přísudek jmenný a slovesný (fázová a způsobová slovesa); Větné členy; Přívlastek – testy + tahák
    .. Věta jednoduchávýklad +
  . Souvětí: Druhy vedlejších vět; Poměry mezi HV; Druh souvětí – testy + tahák
    .. Souvětívýklad +
Literatura:
  . Pojmy abecedně řazené +
  . Epika – pojmy +
  . Lyrika – pojmy +
  . Drama – pojmy +
  . Žurnalistika – pojmy +
  . Testy z pojmů: Epika; Lyrika; Drama
  . Historie chronologicky: Nejstarší dochovaná literatura; Literatura do 15. století; Renesance; Baroko; Klasicismus; Osvícenství; Preromantismus; Romantismus; Obrození; Kritický realismus; Česká moderna a buřiči; Světová literatura 20. století; Česká literatura 20. století; Divadlo ve 20. století
  . Testy z historie: Nejstarší literatura; Literatura do 15. století; Renesance; Baroko; Jan Amos Komenský; Klasicismus a osvícenství; Preromantismus a romantismus; Národní obrození; Kritický realismus; Česká moderna a buřiči; Světová literatura 20. století; Česká literatura 1. poloviny 20. století; Divadelní autoři; Divadla malých forem
  . Literární ukázky + testy na i/y, délku samohlásek: Báje; Bajka; Bible; Cestopis; Epos; Komenský; Kronika; Legenda; Literatura faktu; Píseň; Pohádka; Pověst; Sonet
  . Výklad k literárním ukázkám +
 
Angličtina
Mluvnice a testy
Mluvnice:
    1 – Časování slovesa být = to be
    2 – Množné číslo; Časování slovesa mít = to have got; Dny v týdnu
    3 – Časování slovesa umět, moci = can; Předložky; Časování slovesa muset = must; Vazba there is, there are
    4 – Předložka v; Časování významových sloves; Přítomný čas prostý
    5 – Přivlastňovací přídavná jména; Přítomný čas průběhový
    6 – Nepravidelné tvoření množného čísla; Příslovce; Použití výrazu some, any; Zájmena
    7 – Minulý čas; Nepravidelná slovesa
    8 – Budoucí čas; Řadové číslovky; Letopočet; Datum
    9 – Přídavná jména (Adjectives); Nepravidelná slovesa – pokračování
  10 – Příkaz a zákaz; Minulý čas průběhový (Past continuous); Datum (Dates)
  11 – Stupňování přídavných jmen; Čísla (Numbers): 99 – 1 000 000
  12 – Předložky; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména; Výraz trochu = a bit of / a few / a little; Množné číslo nepravidelných podstatných jmen
  13 – Present perfect – předpřítomný čas
  14 – Prepositions – předložky; Způsobová slovesa
  15 – Budoucí čas pomocí tvaru going to; More large numbers – větší čísla; Decimal numbers – desetinná čísla; Způsobová slovesa – pokračování
  16 – Pasive voice – rod trpný; Prepositions – předložky
  . Některá pravidelná slovesa – tabulka
  . Nepravidelná slovesa – tabulka
Testy:
    1 – to be – časování; – otázka a zápor
    2 – to have – časování; – otázka a zápor
    3 – can – umět, moci
    4 – Přítomný čas prostý; – otázka a zápor; Předložka v
    5 – Přítomný čas průběhový; Přítomný čas – opakování
    6 – Nepravidelné množné číslo; Příslovce; Výraz some, any
    7 – to be – minulý čas; Minulý čas pravidelný; – otázka a zápor; Nepravidelná slovesa; Pravidelná slovesa
    8 – Budoucí čas; Řadové číslovky
    9 – Přídavná jména; Nepravidelná slovesa – pokračování
  10 – Minulý čas průběhový
  11 – Stupňování
  12 – Předložka v; Počitatelnost podstatných jmen; Nákup potravin; Nepravidelné množné číslo
  13 – Předpřítomný čas; – otázka; Předpřítomný + minulý; – otázka + zápor; Předpřítomný nebo minulý?; Slova ukazující na přítomnost; 3. tvar sloves
  14 – Předložky; Opisné tvary slovesa must
  15 – Desetinná čísla; Opisy způsobových sloves must, can
  16 – Trpný rod; Předložky
  . Procvičování slovní zásoby: Barvy; Dny; měsíce; Ovoce, zelenina; Ve škole; Čísla; Lidé; Hudba; Oblečení; Jídlo; V restauraci; Bydlení; Zvířata; Moje tělo; Nemoci; Zeměpis; Ve městě; Sport; Doprava; Zájmena, příslovce + HRA – psaní slov „z klávesnice“
  . Procvičování sloves: Nepravidelná slovesa; Pravidelná slovesa; Náhodně volená slovesa
  . Základní fonetické znaky a jejich výslovnost
  . Anglicko-český slovníček s výslovností
  . Česko-anglický slovníček s výslovností
 
Nápravy – rozvoj vnímání
Zraková paměť – písmenka
Sluchové vnímání: Počet tónů; Délka „slabik“; Melodie „věty“
Zrakové vnímání: Stejná barva; Najdi barvu; Jiný obrázek; Otočený obrázek; Najdi dvojici; Změněný obrázek; Jiná velikost; Chybějící dvojice; Postav řadu
Orientace v prostoru: Nahoře/dole, nad/pod; Před/za v prostoru; Před/za – směr čtení; Vpravo/vlevo; Doprava/doleva; Řádek/sloupec
Orientace v čase: Denní doby; Měsíce; Dny v týdnu; Roční doby; Čas – hodiny
Návody – jak pracovat s nápravnými cvičeními
Copyright © – nápravy
 
Matematika

 
Pro dospělé (nejen rodiče a učitele)
O autorce
Osobní stránky autorky
Knihy autorky
  . Čtenářská dovednost
    .. Fíovo čtení
    .. Putování klokánka Jumpíka
    .. Lenka a Tonička
    .. Život rytíře
    .. Není čert jako čert
    .. Astronomie bez dalekohledu
  . Výuka hrou
    .. 1. třída v malíčku
    .. Říše fantazie I., II.
    .. Příběhy veverky Zrzinky
    .. Vyjmenovaná slova hrou – kvarteta
    .. Vyjmenovaná slova hrou 2 – kvarteta
    .. Hravé počítání do 20
Odborné publikace autorky
Poruchy učení a KamiNet
Poruchy učení a KamiNet
Užitečné odkazy
  . Projekty ve výuce
  . Metodika slohu a dramatikykamizdat
Videa
Info o KamiNetu v televizi
Dar dyslexie
Poruchy učení
Školou bez překážek

 
Copyright ©
Mapa stránek
Special education programs
Výraznější barevné schéma stránek
 

 
 
    Náměty, dotazy, připomínky mi můžete poslat na


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet